Ako najjednoduchšie previesť majetok a tovar FO na vznikajúcu s.r.o.

 

Katarína Repková sa opýtal/a 18.3. 2013 o 22:43 v kategórii Dane a odvody

 

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť.Manželovi rodičia vlastnia firmu stavebného materiálu ako FO v podiele 50/50.Svokor sa rozhodol prejsť na sr.o.s tým, že manželka nebude v s.r.o. vôbec ale svokor bude mať 51% a môj manžel 49%.svokra bude naďalej FO.
Chcem sa spýtať:
1. ako je najjednoduchšie bez zbytočného daňového a odvodového zaťaženia previesť majetok FO na novovzniknutú s.r.o.?
2.Keď svokor prevedie majetok firmy FO predajom cez faktúru tak musí vystaviť faktúru aj s dph a automaticky sa mu to dostane do zisku FO a do nákladov s,r,o,? a dph pôjde na výstup FO a na vstup s.r.o.
3.a ako to je s tovarom ktorý je ešte na sklade? ten je u FO priamo v nákladoch ale pri sr,o, sa dostane do skladu?
4.Alebo je lepšie predávať majetok (sklady, pozemky) a tovar na sklade ( zakúpený pri FO) fakturovaním postupne, čiže aby ste mi rozumeli – to čo predá v priebehu týždňa ako sr.o., tak potom to vyfakturuje z FO do s.r.o., čím kvázi prevedie určitú časť majetku?
5, Čo všetko obnáša prevod majetku FO na vznikajúcu s.r.o.? Spisuje sa zmluva o predaji, alebo zmluva o prevode alebo sa jednoducho vyfakturuje tak akoby boli nezávislé firmy?
6.A ako to je s odvodmi do zdravotnej poisťovne a sociálne odvody z prevodu majetku, čiže pri prechode z FO na s.r.o. ?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď:  Ing. Miriam Buliková, Daňový poradca

Dobrý deň, budem odpovedať na vaše otázky jednotlivo:
1. ako je najjednoduchšie bez zbytočného daňového a odvodového zaťaženia previesť majetok FO na novovzniknutú s.r.o.?
V zmysle zákona je potrebné pri ukončení podnikania postupovať podľa § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka podľa § 6 zákona o dani z príjmov upraví daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a i) zákona o dani z príjmov.
Zákon o účtovníctve v § 4 stanovuje, že FO, účtovná jednotka, vedie účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Podľa § 16 ods.6 písm. b) zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov /ďalej len “zákon o účtovníctve”/ ku dňu skončenia podnikania je potrebné uzavrieť účtovné knihy a vykonať mimoriadnu účtovnú závierku. Pri uzavretí účtovných kníh podľa § 8 ods.4 postupov účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva sa položky zvyšujúce a znižujúce základ dane (§ 17 ods.8 písm.a) účtujú v peňažnom denníku ako uzávierkové účtovné operácie. Tieto položky zvyšujúce a znižujúce základ dane sú v nadväznosti na § 8 ods.4 postupov účtovania súčasťou príjmov a výdavkov (v daňovom priznaní typu B sa uvádzajú do tabuľky č. 1, oddiel č. VI, riadok č. 2 daňového priznania). FO je povinná podať po skončení zdaňovacieho obdobia daňové priznanie typ B, v ktorom uvedie všetky svoje príjmy.

Najjednoduchší spôsob, ako previesť majetok z FO na s.r.o. je predaj majetku a zásob novovzniknutej s.r.o.

2.Keď svokor prevedie majetok firmy FO predajom cez faktúru tak musí vystaviť faktúru aj s dph a automaticky sa mu to dostane do zisku FO a do nákladov s,r,o,? a dph pôjde na výstup FO a na vstup s.r.o.
V prípade, keď FO predá majetok PO, tak musí k predaju vystaviť faktúru. V prípade, ak je FO platiteľom DPH, tak je povinná na faktúre uviesť aj DPH na výstupe. DPH na výstupe je FO povinná odviesť v období, v ktorom vystaví faktúru na predaj majetku s.r.o. V prípade, ak novovzniknutá s.r.o. je platiteľom DPH, tak si túto DPH s.r.o. uplatní na vstupe, pričom bude postupovať podľa § 49 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. FO by aj v prípade, ak by majetok nepredala, musela urobiť v rámci uzávierkových operácií postup opísaný v otázke č. 1.

3.a ako to je s tovarom ktorý je ešte na sklade? ten je u FO priamo v nákladoch ale pri sr,o, sa dostane do skladu?
Podobne, ako pri majetku je potrebné aj pri tovare postupovať rovnako. Na predaj tovaru musí FO vystaviť faktúru pre s.r.o. a na základe tejto faktúry prevedie FO tovar na s.r.o. Tovar nakúpený od FO sa v s.r.o. sa bude účtovať v zmysle postupov účtovania § 43 spôsobom A, alebo spôsobom B. Pri spôsobe A sa v priebehu účtovného obdobia zložky obstarávacej ceny nakupovaného tovaru účtujú na účty obstarania a následne sa účtuje prevzatie na sklad. V prípade, ak s.r.o. nepodlieha auditu v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, tak môže účtovať zásoby zásoby spôsobom B, t.j. v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny zásob účtujú na ťarchu príslušných účtov nákladov a pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy prevedú na základe inventarizácie na účty zásob.

4.Alebo je lepšie predávať majetok (sklady, pozemky) a tovar na sklade ( zakúpený pri FO) fakturovaním postupne, čiže aby ste mi rozumeli – to čo predá v priebehu týždňa ako sr.o., tak potom to vyfakturuje z FO do s.r.o., čím kvázi prevedie určitú časť majetku?
V prípade, ak FO neukončila živnostenské oprávnenie, tak postup, akým spôsobom bude predávať majetok je na jej rozhodnutí. V prípade, ak ukončila FO živnostenské oprávnenie, tak by mala postupovať podľa § 16 zákona o účtovníctve a mala by vykonať mimoriadnu účtovnú závierku viď. odpoveď k bodu 1.

5, Čo všetko obnáša prevod majetku FO na vznikajúcu s.r.o.? Spisuje sa zmluva o predaji, alebo zmluva o prevode alebo sa jednoducho vyfakturuje tak akoby boli nezávislé firmy?
FO a s.r.o. sú dve nezávislé osoby. Predaj majetku je možné realizovať na základe kúpno-predajných zmlúv, ktoré sú odporúčané najmä pri predaji dlhodobého majetku. Taktiež je možné vystaviť iba faktúry. Zároveň je potrebné zohľadniť fakt, že predajná cena by mala byť na úrovni obvyklej trhovej ceny.

6.A ako to je s odvodmi do zdravotnej poisťovne a sociálne odvody z prevodu majetku, čiže pri prechode z FO na s.r.o. ?
Pri prechode z FO na s.r.o. je potrebné, aby FO oznámila ukončenie podnikania do sociálnej a zdravotnej poisťovne, na základe oznámenia jej zanikne povinnosť platiť odvody do týchto poisťovní. Spoločník s.r.o., ktorý nie je vo svojej firme zamestnancom či nepoberá za funkciu konateľa odmenu, neplatí odvody do sociálnej poisťovne. Zdravotné poistenie si však v takomto prípade bude platiť ako dobrovoľne nezamestnaná osoba. Z podielu na zisku, ktorý si po skončení roka schváli na vyplatenie, však dodatočne zaplatí ďalšie zdravotné odvody.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close