Pokuta nepatrí medzi daňové výdavky

 

Autor: Katarína Šimurková (HN 3.3.2010)

 

Pri podnikateľskej činnosti vznikajú aj náklady, ktoré neovplyvňujú daňový základ. Nedaňové výdavky neznížia príjmy a následne ani daň.
Medzi ne patria napríklad výdavky, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, či trebárs výdavky na osobnú potrebu daňovníka.

Problémom sú rezervy
Veľmi častým problémom pri určení, či ide o daňový alebo nedaňový výdavok, sú podľa odborníkov rezervy. Za daňové výdavky možno považovať len rezervy, ktoré sú taxatívne vymenované v zákone. “Patrí sem rezerva na nevyčerpané dovolenky, vrátane poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnancov, rezerva na nevyfakturované dodávky a služby, rezerva na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, rezerva na zostavenie daňového priznania, rezerva na vyprodukované emisie,” hovorí daňová poradkyňa Miriam Buliková.

K ním ešte treba zaradiť aj rezervy na lesnú či pestovateľskú činnosť vykonávanú podľa osobitného predpisu, likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí či nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností.

Bonusy v novom režime
Rovnako ako už v roku 2008 ani v roku 2009 nemožno za daňový výdavok považovať rezervu na odmeny a prémie a s tým súvisiace odvody do poistných fondov. V roku 2009 nemožno za daňový výdavok považovať ani rezervu na rôzne bonusy, skontá, rabaty a podobne, ktoré sa týkajú výrobkov, tovaru a služieb predaných pred ukončením príslušného účtovného a zdaňovacieho obdobia, a rezervu na vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii. “Ide o špecifické rezervy, ktoré sa na rozdiel od ostatných v súlade s platnými Postupmi účtovania pre podnikateľov netvoria na ťarchu nákladov, ale ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov. Vzhľadom na toto špecifikum zákon za rok 2008 umožnil zahrnúť ich do základu dane. Za rok 2009 to však už nie je možné a tvorba takýchto rezerv nie je súčasťou základu dane z príjmov právnickej osoby,” doplnila daňová poradkyňa Jana Sadloňová.

Čo sú nedaňové výdavky
— výdavky, ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom
— výdavky, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané
— výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlhodobý majetok sa do výdavkov dostáva prostredníctvom odpisov v pomernej výške)
— podiely na zisku
— výdavky na reprezentáciu — napríklad občerstvenie, okrem výdavkov na reklamné predmety označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa v hodnote neprevyšujúcej podľa zákona
— výdavky na osobnú potrebu daňovníka
— výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane
— manká a škody presahujúce prijaté náhrady
— daň podľa zákona o dani z príjmov
— DPH u platiteľov tejto dane

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close