Pri zmene účtovníctva dajte pozor na inventarizáciu

 

Autor: Katarína Šimurkova  (HN 12.05.2010)

 

Slovenská legislatíva dovoľuje podnikateľom využiť viacero druhov spracúvania účtovníctva, od využívania paušálnych výdavkov a daňovej evidencia ako zjednodušených foriem evidencie, cez jednoduché účtovníctvo až po podvojné účtovníctvo. Legislatíva zároveň určuje, kedy ktorý spôsob môžete alebo musíte využiť.


Rozhodne zákon
Aj pri rozhodnutí podnikateľa, že chce svoju dokumentáciu spracúvať v jednoduchom účtovníctve, je dôležité to, akou “formou“ podniká. Ako drobný živnostník môže používať jednoduché účtovníctvo. Avšak ak sa rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzením, musí z jednoduchého účtovníctva prejsť na podvojné. “Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa ustanovené podmienky na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Uskutočňuje sa vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovnej jednotke nastali skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre zmenu účtovnej sústavy. Prechod z jednej sústavy účtovníctva do druhej nie je potrebné hlásiť správcovi dane,“ potvrdzuje daňová poradkyňa Miriam Buliková.

 

Legislatívne takýto prechod upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 21378/2003-92. Postup možno rozdeliť do troch krokov. “Prvým je uzatvorenie jednoduchého účtovníctva k poslednému dňu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, druhým otvorenie účtovných kníh v podvojnom účtovníctve k prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia a tretím – po otvorení účtovných kníh v podvojnom účtovníctve zaúčtovanie účtovných prípadov mesiaca januára, ktoré vyplývajú zo zmeny metódy,“ dodáva Buliková.

Správna inventarizácia
Podstatou uzávierkových prác je inventarizácia. Tá sa má vykonať dôsledne, pretože inventúrne súpisy a inventarizačný zápis budú spolu s účtovnými knihami jednoduchého účtovníctva podkladom, na základe ktorého sa budú otvárať účtovné knihy v podvojnom účtovníctve. “Pri inventarizácii zásob treba určiť spôsob ich obstarania a pri odplatne obstaraných zásobách, či boli uhradené. Pri inventarizácii každej pohľadávky treba posúdiť, či jej úhrada v sústave jednoduchého účtovníctva by predstavovala zdaniteľný príjem (v sústave podvojného účtovníctva jej vznik by sa účtoval v prospech výnosu). Pri inventarizácii každého záväzku, naopak, treba posúdiť, či jeho úhrada v sústave jednoduchého účtovníctva by predstavovala daňový výdavok (v sústave podvojného účtovníctva by sa účtovala ako náklad),“ dodáva Buliková.

Počiatočné stavy
Presný postup uzatvárania účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve je takisto upravený v Opatrení Ministerstva financií SR č. 23 586/2002-92. Určuje podrobnosti o postupoch účtovania a o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. “Na podklade údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa zostaví účtovná závierka na predpísaných tlačivách,“ dodáva Buliková.
Účtovné knihy v podvojnom účtovníctve sa následne otvoria k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po bežnom účtovnom období. Pri otvorení účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva údaje z účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva sa účtujú ako začiatočné stavy príslušných účtov vytvorených v rámci účtovného rozvrhu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close