Spracovanie účtovníctva a miezd

 

Ponúkame Vám kompletné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy, daňového a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 z. z.  v znení neskorších predpisov.

Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná a profesionálna práca a hlavne spokojnosť zákazníka.

 

 

 

 

 

 

 

 


SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

– vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
v zmysle Zákona č. 431/2002 z.z. v znení neskorších predpisov
– spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov a ich správnosti a
oprávnenie z daňového hľadiska
– vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
– vedenie skladovej evidencie
– účtovanie zásob a majetku
– kniha jázd
– vedenie evidencie DPH a spracovanie daňového priznania DPH
– ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
– daňové priznanie – vyhotovenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
vrátane príloh  (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow a poznámky k účtovnej závierke)
– daňové priznanie – vyhotovenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov právnických
osôb vrátane príloh (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)
– spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
– saldokonto odberateľov a dodávateľov – evidencia, prehľad úhrad a kontrola
neuhradených zostatkov odberateľských a dodávateľských faktúr


SPRACOVANIE MIEZD A EVIDENCIA


– pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práce študentov
– dohody o hmotnej zodpovednosti
– výpočty miezd
– prihlásenie a odhlásenie pracovníkov zo Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne
– zostavy – výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľady dovoleniek
– výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia,
daňového úradu a štatistiky
– bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
– ročné zúčtovanie dane a potvrdenia o príjme
– podklady pre ukončenie pracovného pomeru

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close