Zamestnanec so živnosťou musí podať sám priznanie

 

Autor: Katarína Šimurková  (HN 24.2.2010)

 

Zamestnanci si pri vysporiadaní daňovej povinnosti za minulý rok môžu prácu s daňami uľahčiť tak, že požiadali o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa. Neplatí to však pre tých, ktorí okrem príjmu zo zamestnania, a teda príjmu zo závislej činnosti, mali nejaký príjem aj z podnikania. Tí si musia podať daňové priznanie sami. Pozor treba dať najmä pri časti o živnosti — rozdiel je totiž v tom, ako účtoval.

Rozdielne účtovanie
Ak má zamestnanec príjmy aj z podnikania, podáva daňové priznanie typu B. V ňom musí uviesť všetky príjmy. Zamestnávateľ zamestnancom, ktorí nepožiadajú o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vystaví potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň. Podľa neho vypĺňa časť tlačiva týkajúce sa príjmu zo závislej činnosti. Daňovník uvádza hrubý príjem, zaplatené poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne a aj to, koľko mu zamestnávateľ zrazil v preddavkoch na daň.
Časť o príjmoch zo živnosti vyplní daňovník na základe dokladov z podnikania. Tu však treba dať pozor, ako živnostník svoju podnikateľskú činnosť účtuje. Spôsob účtovania sa totiž odrazí aj v tom, čo v tlačive daňového priznania vyplní. “V prípade vedenia jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie sa vypĺňa tabuľka č. 1 na strane 3, kde daňovník uvedie svoje príjmy a výdavky a pod tabuľkou prípadne označí, či uplatňuje výdavky len percentom z príjmov, čo je tiež jedna z možností. Ak daňovník vedie podvojné účtovníctvo, vôbec nevypĺňa tabuľku č. 1, ale len riadky 40 až 45 na strane 4 daňového priznania typu B,” upozorňuje manažérka oddelenia daňového poradenstva spoločnosti Deloitte Slovakia Ľubica Dumitrescu.

Nepochybte v prílohách
Od spôsobu účtovania pri podnikateľskej činnosti sa odvíja aj to, aké prílohy daňovník priloží k daňovému priznaniu. “Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, k daňovému priznaniu typu B prikladá výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva, k daňovému priznaniu prikladá súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 odseku 14 a 15 zákona o dani z príjmov, neprikladá k priznaniu žiadne účtovné výkazy,” doplnila daňová poradkyňa Miriam Buliková.
Priznanie treba podať aj vtedy, ak ste so živnosťou v priebehu roka skončili.

Daňovníkom “len raz”
V priznaní si potom takýto zamestnanec môže uplatniť to, o čo by požiadal v ročnom zúčtovaní dane. Teda, ak si chce uplatniť okrem nezdaniteľnej časti na seba napríklad aj nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá nemala príjem, alebo bol veľmi nízky, vyznačí to v priznaní. Podobne postupuje aj vtedy, ak má napríklad životnú poistku a o tú chce znížiť svoju daňovú povinnosť. Ak si uplatňuje daňový bonus, vyznačí na koľko detí a či je to za celý rok. “Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, odporúčam, aby priložil k daňovému priznaniu aj kópiu rodného listu, alebo výpis z rodného listu, potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,” doplnila Buliková.

Sumy všetkých príjmov sa sčítajú a daň sa vyráta z ich celkovej sumy. Nezdaniteľnú časť si môže uplatniť len raz, teda nie aj zo živnosti a aj z pracovnej zmluvy. Ide totiž o nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Aj pri takejto kombinácii príjmov môže daňovník požiadať o odloženie daňovej povinnosti, ak napríklad nestihne priznanie urobiť alebo nemá všetky potrebné doklady. “Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je možné najviac o tri mesiace. Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, teda pri daňovom priznaní za rok 2009 do 16. marca 2010. Žiadosť nemá predpísanú formu,” dodala Buliková.

Call Now
Directions

Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o cookie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close